چريک فدايي خلق

رفيق شهيد احمد فرهودی

 

رفيق احمد فرهودی در سال 1320 در ساری بدنيا آمد و پس از پايان تحصيلات در اداره دارايي شهرستان ساری به کار مشغول شد. رفيق فرهودی از سال 46 در گروه رفيق مسعود احمدزاده به فعاليت مشغول شد و در سال 49 به اتفاق رفقا کاظم سلاحي، احمد زيبرم و حميد توکلي طرح مصادره بانک ونک را به اجرا درمي آورند.

 

رفيق فرهودی سپس به تيم جنگل پيوسته و به زودی به معاونت تيم رسيد. او همراه پنج تن ديگر از رفقا سر يک انبارک آذوقه که لو رفته بود، به محاصره دشمن درآمد و بعد از چهل و هشت ساعت نبرد دلاورانه و وارد ساختن ضربات سخت به نيروهای دشمن، در اثر شرايط نامساعد فراوان از پای درآمد و همراه ديگر رفقا دستگير شد و پس از تحمل شکنجه های فراوان توسط دژخيمان رژيم در سپيده دم 26 اسفند 49 به اتفاق دوازده تن از ياران تيرباران شد.

 

 

يادش جاودان، راهش پايدار.