می 24, 2024

ترانه سرود


در معرفی مجموعه آفتاب‌کاران جنگل:


آفتاب کاران جنگل (اجرای اول)


آفتاب کاران جنگل (اجرای دوم)


آرمان خلق


آرمان خلق (با صدای رفیق حمید اشرف)


آتش


آزادیخواهی


شانزدهم آذر


باد و طوفان


باغ بهرنگ (اجرای اول)


باغ بهرنگ (اجرای دوم)


بهار خلق


بهار خلق با صدای رفیق حمید اشرف


بهاران  خجسته باد!


بر پا خیز!


بیداران جنگل


چهار ترکمن


دایه دایه


فدایی


فدایی با صدای رفیق حمید اشرف


سرود چریکهای فدائی خلق ایران (با صدای رفیق حمید اشرف)


ای رفیقان


هماره یاد (اجرای اول)


هماره یاد (اجرای دوم)


گل مینا


کارگر


خروش کارگر


خون ارغوان‌ها


انترناسیونال


کوهپایه


من چریک خلقم


میهن


مرداد گران


پرچمدار ستمکشان (با صدای رفیق حمید اشرف)


پرنیان شفق (اجرای اول)


پرنیان شفق (اجرای دوم)


راه تازه (با صدای رفیق حمید اشرف)


رود


روز کارگر


روز رستاخیز خلق


صمد


صمد، راه تو


سپیده


شهیدان تیر


زندانی


سال پنجاه (کارنامه خون)


شهاب روشنائی


سرود افتخار (اجرای اول)


سرود افتخار (اجرای دوم)


یحیی


بارون میاد


موسیقی فیلم «حکومت نظامی»

(میکیس تئودوراکیس)


موسیقی فیلم Z – شماره ۱

(میکیس تئودوراکیس)

موسیقی فیلم Z – شماره ۲

(میکیس تئودوراکیس)


سمفونی «شهرزاد»

(ریمسکی کورساکف)