می 24, 2024

حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن در اعتراض به اعدام وحشیانه نوید افکاری!

متعاقب پخش خبر اعدام وحشیانۀ نوید افکاری توسط جلادان جمهوری اسلامی، در ساعت ۲ بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰، شماری از فعالین سازمان های سیاسی و ایرانیان آزادیخواه، منجمله فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن، پس از اطلاع رسانی و تصمیم گیری سریع برای اعتراض به اعدام این کارگر جوان در مقابل کنسولگری حکومت در لندن تجمع کرده و ضمن حمله به ساختمان کنسولگری و تخریب شیشه ها و رنگ پاشی بر درب این جاسوسخانه تا ساعاتی در مقابل آن مبادرت به شعار دادن علیه رژیم پرداختند. عکس هایی از نوید افکاری و پانل بزرگی حاوی عکس صحنه یک اعدام با شعار «اعدام باید متوقف شود» بر درب کنسولگری چسبانده و یا در مقابل آن نصب گشت به طوری که توجه تمام عابرین و ساکنان محله را جلب کرده بود.

مزدوران جمهوری اسلامی که در داخل جاسوسخانه رژیم لانه کرده و جرأت بیرون آمدن نداشتند، از پشت شیشه ها به فیلم برداری از تظاهر کنندگان پرداختند. آنها سپس از ترس با پلیس لندن تماس گرفته و خواهان حضور آنها شدند. با ورود پلیس به منطقه و تلاش برای بازخواست از تظاهر کنندگان، شعارهای «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «می کشم، می کشم آن که برادرم کشت»، «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ بر روحانی»، «جمهوری اسلامی مرگت فرارسیده»، «مرگ بر حکومت شکنجه»، «مرگ بر حکومت اعدام» و «جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد» و … به زبان های انگلیسی و فارسی هر چه رساتر سر داده شد و شعار دادن تظاهر کنندگان تشدید شد.

در جریان این تظاهرات پر شور، چند سخنرانی صورت گرفت و برخی از تظاهر کنندگان، شعرهای مبارزاتی در محکومیت اعدام نوید افکاری و سایر اسرای موجود در چنگال جمهوری اسلامی و در ستایش انقلاب توده ها و نابودی حکومت دار و شکنجه جمهوری اسلامی خواندند.

این تظاهرات بعد از یک ساعت و نیم و پس از وارد شدن صدماتی به ساختمان جاسوسخانه جمهوری اسلامی در لندن با موفقیت به پایان رسید.

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم؛ با انقلاب علیه استثمارگران در هم می شکنیم بساط دار و شکنجه را!

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

زندانی سیاسی، به همت توده ها آزاد باید گردد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰

لندن – انگلستان

About Post Author