ژوئن 13, 2024

رفیق رحیم کریمیان با زندگی، وداع نمود!

با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق رحیم کریمیان بعد از مبارزه ای سخت و طولانی با بیماری سرطان با زندگی وداع نمود. رحیم یکی از تشکیل دهندگان هستۀ ساری گروه رفیق احمد زاده بود. این هسته که رفیق شهید احمد فرهودی و نقی حمیدیان عضو آن بودند، تحت رهبری رفیق کبیر عباس مفتاحی به بررسی عینی شرایط روستاهای ساری، بعد از اصلاحات ارضی پرداخت و موفق شد گزارش جامعی، حاوی اطلاعاتی بسیار ارزشمند در رابطه با نتایج اصلاحات ارضی در آن منطقه و به خصوص در مورد چگونگی کشت و کار در زمین های برادران شاه و در مورد تضاد بین بورژوازی بوروکراتیک و دهقانان در آن منطقه و همچنین عملکرد شرکت های سهامی زراعی که بعد از اصلاحات ارضی، به ضرر دهقانان صاحب زمین به وجود آمده بودند، ارائه کند.

در جریان ضربات ساواک به چریکهای فدایی خلق در سال ۵۰، رحیم دستگیر و در دادگاهی که رفقا مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی در آن محاکمه می شدند و به دادگاه ۲۳ نفر معروف شد، به ده سال زندان محکوم گردید. او از زمرۀ آخرین زندانیان سیاسی بود که در جریان انقلاب سال های ۵۶ و ۵۷ از زندان آزاد شدند. او در زندان از فعالین طرفدار خط رفیق احمدزاده بود و پس از آزادی از زندان نیز همین خط را پشتیبانی می کرد. در شرایطی که رهبران سازشکار و اپورتونیست سازمان از پذیرش رفقای خط احمدزاده در سازمان سرباز زدند، رحیم از جمله رفقایی بود که در سال ۵۸، چریکهای فدایی خلق را دوباره شکل دادند. رفیق کریمیان (عباس) تا سال ۶۲ از مسئولین تشکل چریکهای فدائی خلق ایران بود و بعد از آن دیگر رابطه ای با این تشکیلات نداشت.

درگذشت رحیم کریمیان را به خانواده و دوستانش تسلیت گفته و برایشان بردباری آرزو می کنیم.

چریکهای فدایی خلق ایران

۳۰ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۲۱

About Post Author