جولای 14, 2024

عارف قزوینی

عارف قزوینی

(۱۲۵۹  – ۲ بهمن ۱۳۱۲)

کار با شيخ، حريفان به مدارا نشود                      نشود يکسره تا يکسره رسوا نشود

در تزوير و ريا باز شد اين دفعه چنان                  بايدش بست، پس از بسته شدن وا نشود

بس نمايش که پس پرده سالوس و رياست              حيف بالا نرود پرده، تماشا نشود

سلب آسايش ما مردم از اينهاست چرا                   سلب آسايش و آرامش از اينها نشود

گو به آخوند مضرتر ز مگس زحمت ما                کم کن، اين غوره شود باده و حلوا نشود

کار عمامه در اين ملک کله ورداريست                 نيست آسوده کس ار شيخ مکلا نشود