می 24, 2024

فرخی یزدی

فرخی یزدی

(۱۲۶۸ خورشیدی – ۲۵ مهر ۱۳۱۸)

«آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دست خود زجان شستم از برای آزادی …»

زانقلابی سخت جاری سيل خون بايد نمود

وين بنای سست پی را سرنگون بايد نمود

از برای نشر آزادی زبان بايد گشود

ارتجاعيون عالم را زبون بايد نمود

تا که در نوع بشر گردد تساوی برقرار

سعی در الغا القاب و شئون بايد نمود

ثروت آنکس که می‌باشد فزون، بايد گرفت

وآنکه کم از ديگران دارد، فزون بايد نمود

منزل جمعی پريشان، مسکن قومی ضعيف

قصرهای عالیِ اشراف، دون بايد نمود

صلح کل چون مستقر شد خارج از جمع لغات

اصطلاح توپ و شمشير و قشون بايد نمود

پاک تا سطح زمين گردد ز «ناپاکان حبيب»

زانقلابی سخت جاری سيل خون بايد نمود