می 24, 2024

شکل گیری چریکهای فدایی خلق، و نقدِ تاریخ جعلی