می 24, 2024

«پيام چريك فدائی خلق اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ايران» چاپ اول: مرداد ماه ۱۳۶۲ – چاپ دوم: دیماه ۱۳۶۳