جولای 14, 2024

کشتار کارگران شرکت «ذوب مس» خاتون‌آباد محکوم است!

در پی اخراج تعدادی از کارگران «ذوب مس» شهر بابک از توابع استان کرمان از روز ۲۸ دیماه ۱۳۸۲ کارگران این شرکت و خانواده های آنان که نگران آینده خود بودند، در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراض و سپس اعتصاب علیه مقامات مسئول زدند، اما از آنجایی که با تهدید فرمانداری شهر روبرو شدند، در روزهای بعد با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنان نوشته شده بود: خط فقر ۳۰۰ هزار تومان! خط بقاء ۱۰۰ هزار تومان! حقوق کارگران ۷۰ هزار تومان! در شهر دست به راهپیمایی زده و جاده های این شهر را مسدود کردند. در این مرحله نمایندگانی از طرف فرمانداری و شرکت ذوب مس و همچنین “خانه کارگر” تلاش کردند با وعده و وعیدهای دروغین مرسوم 25 ساله حیات ننگین جمهوری اسلامی، کارگران را متفرق سازند، ولی کارگران یکپارچه با عزمی راسخ اعلام داشتند که تا رسیدن به خواسته‌های برحق خود به اعتصاب ادامه می دهند.

فرمانداری این شهرستان که اینبار با مقاومت و پافشاری کارگران مواجه گردیده بود، سرانجام در روز3 بهمن82 با فراخواندن گارد ویژه ضدشورش رژیم تظاهرات آرام کارگران شرکت “ذوب مس” را به خاک و خون کشید و در همان ساعات نخست 4 تن از تظاهرکنندگان کشته و دهها تن از آنان زخمی شدند. در ادامه این کشتار وحشیانه، تظاهرکنندگان به سمت خیابانهای شهر براه افتاده و با شکستن شیشه بانکها و سایر ارگانهای دولتی به مقابله با قوای ضدخلقی رژیم برخاستند. تا روز 5 بهمن ماه با توجه به وحشيگری نيروهای سرکوبگر نسبت به کارگران مبارز تعداد کشته ها حداقل 7 نفر، تعداد مجروحین صدها نفر بود. در پی اين درگيری تعداد بسیاری از مردم شهر دستگیر شده و توسط مزدوران جمهوری اسلامی به مناطق نامعلومی انتقال داده شدند.

رژیم جنایتکار و ضد کارگری جمهوری اسلامی که هر روزه با امواج خروشان مردم به جان آمده و به خصوص طبقه کارگر ایران روبروست، بار دیگر نشان داد آنجا که نتواند با حقه و نیرنگ فرياد نيروهای مبارز جامعه را خاموش کند، چهره خون آشام و واقعی خود را نمایان ساخته و همانطور که ديده شد وقیحانه کارگران را به گلوله می بندد.

کشتار وحشيانه کارگران ستمديده کرمان نه اولين و نه آخرين جنايت رژيم برعليه کارگران می باشد اما همين واقعيت ضرورت تلاش جهت سرنگونی اين رژيم سرکوبگر را دو چندان می نمايد. ما همه نيروهای مبارز و آزاديخواه را فرامی خوانيم به هر طريق که می توانند از مبارزات کارگران پشتيبانی نموده و از اين طريق راه سرنگونی اين رژيم جنايت کار را هموار سازند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

زنده باد رزم پر توان طبقه کارگر ایران!

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق  به رهبری طبقه کارگر!

زنده باد کمونيسم!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدایی خلق ایران

6 بهمن ماه 1382

About Post Author