آوریل 25, 2024

پیام

توضیح: «سخنی با خلق آذربایجان» برگردان گفتاری از رفیق اشرف دهقانی به زبان ترکی به صورت نوشتاری فارسی می باشد که در...