جولای 23, 2024

جاودان باد خاطره تمامی زنان و مردانی که در دهۀ خونین ۶۰، در مبارزه با امپریالیسم و مزدورانش با شجاعت و پاکباختگی تمام، در برابر تندر ایستادند، خانه را روشن کردند و رفتند…