جولای 14, 2024

گزارشی از آکسیون ۹ ژانویه ۲۰۲۱ – آمستردام – هلند

همزمان با فرا رسیدن سومین سالگرد خیزش گرسنگان در دی ماه سال ۱۳۹۶ و با فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن هستند، روز شنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۱ یک آکسیون افشاگرانه در میدان دام آمستردام برگزار شد. رفقای شرکت کننده در این حرکت ، با برپایی چادر اطلاعاتی و نصب بنرهای بزرگی حاوی تصاویر جنایات جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته به افشاگری علیه رژیم جمهوری اسلامی پرداختند. به دلیل وضعیت ناشی از شیوع کرونا در هلند و قوانین قرنطینه، به طور طبیعی تعداد مردم حاضر در منطقه و همچنین تعداد بازدید کنندگان از محل آکسیون نسبت به گردهمایی های قبلی کمتر بود. در جریان این گردهمایی تعدادی از عابران به محل آکسیون آمدند، از بنرها دیدن کرده و به صحبت های برگزارکنندگان آکسیون گوش فرا دادند. بیانیه های برگزار کنندگان این حرکت، به زبان های فارسی و هلندی و انگلیسی در محل پخش شدند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از مبارزات کارگران و توده های تحت ستم ایران سرداده شدند. «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» از زمره شعارهای سر داده شده بودند. همچنین شعارهایی علیه امپریالیسم و در تبلیغ ضرورت اتحاد مبارزاتی نیروهای مردمی نیز سرداده شدند.

فعالین سازمان که فعالانه در تدارک و برگزاری این آکسیون شرکت داشتند ، با برپایی میز کتاب و نصب آرم سازمان به تبلیع مواضع سازمان پرداختند. ارزیابی شرکت کنندگان از این حرکت این بود که با وجود همه محدودیت های ناشی از شرایط قرنطینه، برگزاری این آکسیون های افشاگرانه برای پژواک هر چه قوی تر صدای اعتراضات بر حق کارگران و خلقهای تحت ستم ایران و بویژه صدای زندانیان سیاسی علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و حامیانش یک ضرورت مبارزاتی است که باید با ادامه کاری و برگزاری آکسیون های بیشتر تداوم پیدا کند.

نابود باد رژیم سرکوبگر و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیزم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱

گزارشی از آکسیون ۹ ژانویه ۲۰۲۰ – آمستردام – هلند

gozareshe-Amsterdam-Holland-20210109

About Post Author